ขอบเขตของงาน

๑. งานเสริมทรายชายหาด ความยาว ๓,๕๗๕ เมตรงานก่อสร้างแหล่งสำรองทรายชายหาด ความยาว ๒๒๕ เมตร

๒. งานติดตั้งระบบป้องกันชายหาดแห้งด้วยวิธีระบายน้ำลงสู่ชั้นนำใต้ดิน ๒,๑๐๕ เมตร

๓. งานติดตั้งท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ความยาว ๕๑ เมตร

๔. งานก่อสร้างบันไดคอนกรีต ขึ้น-ลง ชายหาด ๖๗ จุด

๕. งานติดตั้งป้ายประติมากรรมและป้ายมาตรฐานรวม ๒ จุด

๖. งานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๗. งานประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชน

ที่ตั้งโครงการ บริเวณชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี เริ่มตั้งแต่บริเวณครัวลุงไสว ถึง ซอยนาจอมเทียน ๑๑    ความยาวชายหาดประมาณ ๓,๕๗๕ เมตร

สภาพพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง


แหล่งทราย
บริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ห่างจากชายหาดจอมเทียนไปทางทะเลประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

วิธีการและขั้นตอนการทำงาน

การขุดลอกทราย : การขุดทรายในทะเลเพื่อนํามาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน มีขั้นตอนดังนี้

          1) เรือขุดขนาดไม่น้อยกว่า 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และสามารถขุดทรายที่มีความลึกไม่น้อย กว่า 20 เมตรจากผิวน้ำทะเล เข้าประจําตําแหน่งที่จะทําการขุด โดยใช้ระบบ GPS ค้นหาตําแหน่ง

          2) เรือขุดทิ้งสมอเพื่อยึดเรือขุดไม่ให้เคลื่อนหนีไปจากตําแหน่งขุดทราย ทําการติดตั้งม่านดักตะกอน ตลอดเวลาที่ดําเนินการดูดทราย โดยให้พิจารณาทิศทางของกระแสน้ำเป็นหลัก และเน้นการป้องกันทางด้านท้ายน้ำ เป็นสําคัญ

          3) ในขั้นตอนการดูดทราย ทําการหย่อนปลายท่อหัวดูดทรายลงสู่ท้องทะเล ท่อสูบเป็นท่อเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร อัตราการสูบ 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณทรายและน้ำทะเลใน อัตราส่วน 20:80 จะถูกสูบผ่านท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และส่งไปยังตะแกรง (Rotated Screen) เบอร์ 4 เพื่อคัดแยกวัสดุที่ปนมากับทรายออก เช่น เปลือกหอยขนาดใหญ่ เศษไม้ เป็นต้น ให้เหลือเฉพาะทรายที่ผ่านตะแกรงออกไป

          4) วัสดุที่ถูกคัดแยกออกจากทราย เช่น เปลือกหอย เศษไม้ จะถูกส่งคืนสู่ท้องทะเลทางท่อเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เซนติเมตร ที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านข้างของเรือขุดทราย ส่วนน้ำทะเลที่สูบขึ้นมาพร้อมทราย จะระบายออกด้านข้างเรือลงสู่ทะเล

          5) ทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 แล้ว จะไหลลงไปรวมที่ยุ้งลงไปยังท่อส่งทรายที่ติดตั้งอยู่บนเรือแล้ว ไหลแยกตามท่อซอยที่เตรียมไว้แล้วลงไปกองรวมกันอยู่ในยุ้งพักทราย (Sediment Cabin) ใต้ท้องเรือ ส่วนน้ำทะเลจะ Overflow ออกทางด้านบนของยุ้งทราย แล้วถูกรวบรวมออกทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่ติดตั้งให้ปลายท่อจมลงไปใต้ผิวน้ำประมาณ 6-10 เมตร เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นตะกอนบนผิวน้ำทะเล

          6) เมื่อสูบทรายจนเต็ม เรือขุดทรายจะเดินทางไปยังหน้าชายหาดจอมเทียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งทรายขึ้น ไปเสริมชายหาดต่อไปเพิ่มบล็อกเพิ่มบล็อกเพิ่มบล็อก

 ขั้นตอนการขุดทรายทะเลเสริมชายหาดจอมเทียน

ตัวอย่างเรือขุดทราย

ตัวอย่างการติดตั้งม่านดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดทราย

วิธีการเสริมทราย

วิธีการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน มีรายละเอียดดังนี้

          1) ขั้นตอนการดูดทราย ทำการขุดทรายทะเลจากแหล่งทรายของโครงการฯ และบรรทุกทรายจนเต็มยุ้งแล้วขับเคลื่อนด้วยตัวเองไปยังหน้าชายหาดจอมเทียน เพื่อมาส่งทรายให้เรือพ่นทรายและเข้าสู่กระบวนการส่งทรายขึ้นไปเสริมชายหาดต่อไป

          2) เรือบรรทุกทรายจะขับเคลื่อนมาเทียบเรือพ่นทรายที่จอดรออยู่ที่บริเวณใกล้ชายหาด ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 1,200 เมตร

          3) เรือบรรทุกทรายจะส่งทรายโดยระบบสายพานลําเลียง ให้เรือพ่นทรายที่จอดเทียบกันอยู่ และต่อท่อส่งทรายใต้น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว ห่างจากชายหาดประมาณ 1,200 เมตร หลังจากที่ได้รับทรายจากสายพานเรือบรรทุกทราย เรือพ่นทรายจะเดินเครื่องปั้มที่ติดตั้งบนเรือส่งทรายผ่านท่อที่เตรียมไว้ไปยังชายหาด

          4) เมื่อขนส่งทรายผ่านท่อมายังชายหาดแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการเสริมทรายบริเวณชายหาดจอมเทียน โดยในการเสริมทรายจะกั้นพื้นที่ทํางานช่วงแรกความยาว 300 เมตร และจะคืนพื้นที่เมื่อเสริมหาดแล้วเสร็จครั้งละ 100 เมตร และเพิ่มพื้นที่ทํางานครั้งละ 100 เมตร เลื่อนไปเรื่อยๆ จนเสร็จสิ้นงานเสริมทรายชาดหาดจอมเทียน เฟสที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๓,๕๗๕ เมตร

การขุดทรายไปยังหน้าชายหาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งทรายขึ้นไปเสริมชายหาดจอมเทียน

ตัวอย่างเรือพ่นทราย

ขั้นตอนการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน

ขั้นตอนการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน (ต่อ)

มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

Chinese (Simplified)EnglishThai