ความเป็นมา
สืบเนื่องจากสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว และสามารถฟื้นฟูสภาพชายหาดจอมเทียนให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ นําเสนอและขอรับการอนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาโครงการได้รับการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ในเวลาต่อมา กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการงานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ตามเงื่อนไขในผลการศึกษาดังกล่าว

การดำเนินโครงการงานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีการประกอบกิจกรรมหลากหลายประเภทในพื้นที่โครงการ การดำเนินงานก่อสร้างจึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และสอดคล้องกับตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในรายงาน คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อโครงการให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยกําหนดให้มีการประชุมสัมมนาระดับประเทศขึ้น เพื่อให้ราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ บริษัทที่ปรึกษา นักการเมือง สื่อสารมวลชน ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการมีส่วนร่วมในการรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงใยต่อการดำเนินโครงการ อันจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของทุกภาคส่วนและเกิดความสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการแล้ว ยังมีความประสงค์ให้รับทราบนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของโครงการ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
ชื่อโครงการ งานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ ๕๘๖,๐๔๗,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบหกล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลา ๙๐๐ วัน เริ่มงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕
ลักษณะของงาน งานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาด
ผู้ออกแบบ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์