ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหาดจอมเทียน

ภาพรวม โครงการก่อสร้างเสริมทราย

สืบเนื่องจากสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว และสามารถฟื้นฟูสภาพชายหาดจอมเทียนให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ นําเสนอและขอรับการอนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาโครงการได้รับการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาต่อมา กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการงานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ตามเงื่อนไขในผลการศึกษาดังกล่าว

1-ภาพรวมโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
2-ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
3-กำหนดการทำงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
4-ขอบเขตงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
5-ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
6-มาตรการสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
7-มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
8-ผลลัพธ์ของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนต่อกลุ่มเป้าหมาย
9-หลังการส่งมอบโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนระยะที่ 1
10 ติดต่อโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
1-ภาพรวมโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 2-ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 3-กำหนดการทำงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 4-ขอบเขตงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 5-ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 6-มาตรการสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 7-มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 8-ผลลัพธ์ของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนต่อกลุ่มเป้าหมาย 9-หลังการส่งมอบโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนระยะที่ 1 10 ติดต่อโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sta 425 – Sta 500 บริเวณหน้าร้านอาหารมหาเศรษฐีซีฟู้ด ถึง หน้าคอนโด รีแฟกชั่น
ชมภาพอัพเดทความคืบหน้าในบริเวณสถานที่ก่อสร้างประจำวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564
ชมภาพอัพเดทความคืบหน้าในบริเวณสถานที่ก่อสร้างประจำวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564
ชมภาพความคืบหน้าในการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน อัพเดทประจำวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564

สายด่วนกรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชัวโมง

การติดต่อประสานงานโครงการ

ศูนย์ประสานงานในพื้นที่โครงการฯ

ซอยนาจอมเทียน ๑๔ จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 096-115-5835

Website : www.jomtienbeachnourishment.com

E-mail : pr@jomtienbeachnourishment.com

ด้านวิศวกรรม

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 061-716-1922

ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

โทรศัพท์ 02-956-5276 / 062-4909099