ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหาดจอมเทียน

ภาพรวม โครงการก่อสร้างเสริมทราย

สืบเนื่องจากสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว และสามารถฟื้นฟูสภาพชายหาดจอมเทียนให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ นําเสนอและขอรับการอนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาโครงการได้รับการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาต่อมา กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการงานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ตามเงื่อนไขในผลการศึกษาดังกล่าว

1-ภาพรวมโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
2-ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
3-กำหนดการทำงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
4-ขอบเขตงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
5-ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
6-มาตรการสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
7-มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
8-ผลลัพธ์ของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนต่อกลุ่มเป้าหมาย
9-หลังการส่งมอบโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนระยะที่ 1
10 ติดต่อโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
1-ภาพรวมโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 2-ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 3-กำหนดการทำงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 4-ขอบเขตงานโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 5-ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 6-มาตรการสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 7-มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน 8-ผลลัพธ์ของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนต่อกลุ่มเป้าหมาย 9-หลังการส่งมอบโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนระยะที่ 1 10 ติดต่อโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม....
แผนภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาชงชาของบกว่า 300 ล้านบาท
22 ม.ค. 2564 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ ดำเนินการทดลองก่อทรายที่ สร้างยึดฐานรองรับป้ายรั้วกั้น
27 ธ.ค. 2563 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ (เรือ Le Tong Optimus Prime) เรือขุดและดูดทรายมาจากประเทศจีน

สายด่วนกรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชัวโมง

การติดต่อประสานงานโครงการ

ศูนย์ประสานงานในพื้นที่โครงการฯ

ซอยนาจอมเทียน ๑๔ จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 096-115-5835

Website : www.jomtienbeachnourishment.com

E-mail : pr@jomtienbeachnourishment.com

ด้านวิศวกรรม

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 061-716-1922

ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

โทรศัพท์ 02-956-5276 / 062-4909099